Dr. Levent Karafakı 

Dr. Levent Karafakı


6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) RANDEVU TALEP EDEN AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Mah. Alacaatli. Cad. Anchor İş Merkezi Kat:3 No:10 Çayyolu/ANKARA adresinde mukim Veri Sorumlusu Dr. Levent Karafakı kurulmuş olan  www.drleventkarafaki.com adresinde yer alan “Randevu Talep” başlığındaki formu dolduran gerçek kişilerden elde edilen kişisel verilerin, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili diğer mevzuat kapsamında muayenehanemizce işlenmekte olması sebebi ile ilgili kişinin aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.    

 

  1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ  VE HUKUKİ SEBEBİ

Veri Sorumlusu sıfatıyla muayenehanemizin www.drleventkarafaki.com  internet sitesinde yer “Randevu Talep” başlıklı formu dolduran gerçek kişilerden internet sitemiz üzerinden kişisel veriler elde edilmektedir. Bu kişisel veriler muayenehanemizce KVKK’nın 5. Maddesinin 2. Fıkrasının ‘c’ bendi uyarınca “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebi ile işlenmektedir.  

  1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

İşleme, KVKK’nın 3. maddesinde kişisel verilerin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması işlemleri olarak tanımlanmıştır. 

Tarafımızca işlenen kişisel verileriniz, bu kişisel verilerin işleme amaçları ve işleme işlemine dayanak hukuki sebepleri detaylı olarak tabloda yer almaktadır. 

Hukuki Sebebi

Veri Kategorisi

Kişisel Veri

İşleme Amacı

Sözleşme Kurulması ve İfası

İletişim Verisi

Telefon numarası

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Randevu Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

Sözleşme Kurulması ve İfası

Kimlik Verisi

Ad-Soyad

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Randevu Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 

C. KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLARLA AKTARILABİLECEĞİ

Muayenehanemiz, kişisel verilerinizi “bilme gereği” ve “kullanma gereği” ilkelerine uygun olarak, gerekli veri minimizasyonunu sağlayarak ve gerekli teknik ve idari güvenlik tedbirlerini alarak işlemeye özen göstermektedir. Kişisel verileriniz, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenmekte olup 3. Kişiler ile paylaşılmamaktadır.

 

D. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI ve HAKLARINI KULLANMA YÖNTEMİ 

6698 sayılı KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında herkes veri sorumlusu sıfatı ile Şirketimize aşağıdaki hususlarda başvurma hakkına sahiptir:

 (1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili, 

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,  

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,  

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 

e) 6698 sayılı Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurular:

  • İlgili kişi sıfatıyla  https://www.drleventkarafaki.com/kvkk/basvuruformu  adresinde yer alan Başvuru Formunu usule uygun olarak doldurmak suretiyle yazılı olarak Şirketimize, 
  • Şirketimiz sistemlerinde kayıtlı e-postanız aracılığıyla kimliğinizi tespit eden belgelerle birlikte  info@drleventkarafaki.com e-posta adresi üzerinden veya 
  • Kurul tarafından belirlenen başkaca yöntemlerle 

Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır, ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.Doktorunuza Sorun
Biz Sizi Arayalım

biz sizi arayalım

Randevu Talep Edin